Rycerze 2.0

Członkiem Rycerzy 2.0 zostaje się za zgodą co najmniej 50%+1 głosów obecnych członków i taka sama ilość potrzebna jest do wydalenia obecnego członka.

Każdy członek Rycerzy 2.0 ma prawo głosu, z którego może korzystać bezpośrednio lub pośrednio, jawnie lub w sposób tajny, albo może od głosu się wstrzymać.

  • Głosowanie pośrednie to wybór przedstawiciela, który będzie rozporządzał naszym głosem. Może to być dowolny członek Rycerzy 2.0 i może on dysponować również głosami innych członków. Siła jego głosu równa jest ilości osób, które mu go powierzyły oraz jego własnego. Przedstawiciela można wybierać jawnie (w każdej chwili) lub w sposób tajny (regularne wybory) i tak samo można mu swój głos odebrać. Przedstawiciel może głosować wyłącznie jawnie.
  • Głosowanie bezpośrednie – jawne: podpisujemy głos imiennie i tak widnieje on na wyniku głosowania.
  • Głosowanie bezpośrednie – tajne: podpisujemy głos wybranym ciągiem znaków (cyfry i litery, bez wielkości) i tak widnieje on na wyniku głosowania. W przypadku gdy ktoś musi głos zapisać (np. podczas wyborów przez internet), zajmuje się tym członek z największym poparciem.

Postulaty zgłaszać można osobiście – jawnie lub przez innego członka, nie ujawniając tożsamości (również listownie) jeśli obawiamy się o skutki (np. w wypadku gróźb). Postulat zostaje zatwierdzony po osiągnięciu co najmniej 50%+1 poparcia wszystkich członków (z odjęciem wstrzymujących się od głosu). Wstrzymującym się od głosu można zostać ogłaszając to lub jeśli frekwencja na spotkaniach w ciągu ostatniego miesiąca osiągnie poziom ujemny. Spotkania odbywają się 3-4 razy w tygodniu – obecność na chociażby jednym daje +1, nieobecność na żadnym -1 (czyli za każdy tydzień można otrzymać +1 lub -1 punkt). Wyniki głosowania dostępne są do wglądu każdego członka, a mogą być upublicznione jedynie za zgodą większości głosujących, przy czym osobowy zapis kto jaki głos oddał może być ujawniony tylko za zgodą członka, do którego dany głos należał.